gmachy MNS

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w wiadomościach email

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i realizacji związanych z nią działań.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom i instytucjom trzecim, chyba, że osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do komunikacji i realizacji związanych z nią działań.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 9. Przysługujące prawa:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  2. prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 RODO.
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie art. 21 RODO.
 10. Nieprzysługujące prawa:
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 409
Kategoria: Nieskategoryzowane
Liczba wyświetleń: 12

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
poniedziałek, 18 września 2023 19:04 Brak Michał Dłużak
poniedziałek, 18 września 2023 19:01 Brak Michał Dłużak