gmachy MNS

Kierownik Działu Technicznego

Zakres wykonywanych zadań:

 1. nadzór nad pracą techników, podwykonawców i realizacja prac w zakresie bieżącego utrzymania technicznego obiektów oraz prac dodatkowych
 2. koordynowanie, egzekwowanie wydawanych poleceń, motywowanie zespołu do pracy
 3. wsparcie techniczne w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych
 4. kompleksowy nadzór oraz aktywne uczestnictwo w pracach związanych z inwestycjami, modernizacjami,
 5. współpraca z sekcją zamówień publicznych, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków przetargu.
 6. kontrole okresowe budynków zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1) Prawa budowlanego
 7. wsparcie techniczne w zakresie kalkulacji ofert oraz weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych
 8. nadzór techniczny oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej,
 9. zlecanie i nadzorowanie prac w zakresie planowania przeglądów, konserwacji i remontów budynków, urządzeń oraz instalacji,
 10. planowanie zakupów,
 11. optymalizacja kosztów utrzymania technicznego obiektu
 12. analizowanie przyczyn i skutków awarii oraz kontrolowanie wykonania napraw,
 13. nadzór i prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej budynków,
 14. współpraca z zewnętrznymi firmami serwisowymi

Wymagania niezbędne:

 1. wyższe wykształcenie
 2. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 3. komunikatywność, sumienność oraz bardzo dobra organizacja pracy na samodzielnym stanowisku , zaangażowanie
 4. odporność na stres
 5. umiejętności negocjacyjne i zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. znajomość obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane 18 miesięczne doświadczenie przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę w młodym ambitnym zespole,

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, cały etat.
Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.
Miejsce składania dokumentów: na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Kierownika Działu Technicznego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 299
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 923

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 05 grudnia 2019 14:16 Brak Michał Dłużak
czwartek, 31 października 2019 11:02 Brak Michał Dłużak