gmachy MNS

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Podział i łączenie zamówień;
 2. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych;
 3. Szacowanie wartości zamówienia oraz współpraca z pracownikami działów, w tym również pomoc na etapie prowadzenia analizy rynku w celu zapewnienia prawidłowej wyceny zamówienia, doradztwo w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału;
 4. Weryfikacja analiz rynku oraz opisów przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postepowania;
 5. Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej oraz powyżej progu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 6. Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu 750000 tys. euro oraz powyżej progu 750 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (usługi społeczne);
 7. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP lub DUUE lub bazie konkurencyjności;
 8. Ścisła współpraca z biurem Dyrektora;
 9. Prowadzenie postepowań zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (w zależności od projektów)
 10. Posługiwanie się i zastosowanie wytycznych w zależności od prowadzonych projektów unijnych;
 11. Czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, w tym: badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert (również ofert elektronicznych), prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
 12. Opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych MNS regulujących sposób postępowania w zakresie całości zamówień publicznych w tym tych do których nie stosuje się wymagań ustawy Pzp;
 13. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych przez MNS zamówieniach publicznych w danym roku kalendarzowym i przekazywanie ich Prezesowi UZP na zasadach określonych ustawą Pzp.;
 14. Przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa;
 15. Posługiwanie się zarządzeniem dyrektora MNS dotyczącym zamówień do 30 tys euro oraz prowadzenie postepowań do 30 tys euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora – wrazie potrzeby;
 16. Nadzór, koordynacja oraz wdrażanie przepisów zewnętrznych związanych zprawidłowym funkcjonowaniem zamówień publicznych;
 17. Opracowywanie projektów umów;
 18. Prowadzenie przetargów powyżej progu poprzez system Miniportal w tym miedzy innymi weryfikacja podpisów kwalifikowalnych, weryfikacja ofert, oświadczeń idokumentów elektronicznych, a także generowania JEDZ;
 19. Prowadzenie kilku postępowań o różnym rodzaju w jednym czasie.

Wymagania niezbędne:

 1. Obsługa systemu Miniportal oraz umiejętność generowania JEDZ;
 2. Obsługa generatora SL 2014;
 3. Obsługa internetowej bazy ofert – baza konkurencyjności;
 4. Znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 5. Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych;
 6. Posługiwanie się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 7. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Doświadczenia w zakresie udzielania zamówień w projektach unijnych;
 9. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 10. Umiejętność analitycznego myślenia;
 11. Odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy,
 12. Zdecydowanie i samodzielność w działaniu.

Wymagania mile widziane:

 1. Znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych wprowadzająca nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. pracę w młodym ambitnym zespole,

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat
Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.
Miejsce składania dokumentów: na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 309
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 835

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 05 grudnia 2019 14:16 Brak Michał Dłużak
wtorek, 12 listopada 2019 11:26 Brak Michał Dłużak