gmachy MNS

Specjalista/Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

Zakres wykonywanych zadań:
    • szacowanie wartości zamówienia oraz współpraca z pracownikami działów, w tym również pomoc na etapie prowadzenia analizy rynku w celu zapewnienia prawidłowej wyceny zamówienia, doradztwo w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału;
    • weryfikacja analiz rynku oraz opisów przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postepowania;
    • kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej oraz powyżej progu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
    • posługiwanie się i zastosowanie wytycznych  w zależności od prowadzonych projektów unijnych;
    • czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, w tym: badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert, prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
    • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych MNS regulujących sposób postępowania w zakresie całości zamówień publicznych w tym tych do których nie stosuje się wymagań ustawy pzp;
    • przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
    • nadzór, koordynacja oraz wdrażanie przepisów zewnętrznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zamówień publicznych;
    • opracowywanie projektów umów;
    • sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych;
    • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych przez MNS zamówieniach publicznych w danym roku kalendarzowym i przekazywanie ich prezesowi uzp na zasadach określonych ustawą pzp.;
    • ścisła współpraca z biurem dyrektora;

Wymagania niezbędne:
    • obsługa platformy e-zamówienia;
    • obsługa internetowej bazy ofert – baza konkurencyjności;
    • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
    • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych;
    • posługiwanie się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
    • co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
    • doświadczenia w zakresie udzielania zamówień w projektach unijnych;
    • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
    • umiejętność analitycznego myślenia;
    • odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy,
    • zdecydowanie i samodzielność w działaniu.

Oferujemy:
    • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę
    • możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności
    • pracę w młodym dynamicznym zespole

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Staromłyńska 1 Szczecin.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.
Wymagane dokumenty: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: 22.09.2023 r. do godz. 12.0
na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub osobiście: Sekretariat Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Staromłyńska 27,
70-561 Szczecin

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kategoria: Ofarty pracy
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 194