gmachy MNS

Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

19.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
19.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu ( wersja edytowalna)

Pytania i odpowiedzi

23.04.2018 - Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

27.04.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.05.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.05.2018 - Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

___________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kategoria: Usługi społeczne - zgodnie z ustawą PZP art. 138o
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1308