gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2016 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 22.01.2016 Kontrola dokumentacji zadania (dotacja celowa na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów). Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji zadania.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO 23.02 - 26.02.2016 Kontrola projektu nr WND-RPZP.06.02.01-32-001/11 Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO 21.03 - 25.03.2016 29.03 - 31.03.2016 Kontrola projektu nr WND-RPZP.06.02.01-32-003/11 Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Kontroli Wewnętrznej 11.04 - 03.06.2016 1. Kontrola wybranych elementów gospodarki finansowej. 2. Środki trwałe - wybrane elementy. 3. Kontrola ewidencji czasu pracy, urlopy pracownicze, badania lekarskie, akta osobowe. 1. Uwzględnienie w przyszłości kosztów pośrednich przy ustalaniu ceny wydawanych i sprzedawanych publikacji. 2. Uzpełnienie zapisów w KW nieruchomości uzytkowanych przez Muzeum. 3. Unormowanie sposobu przeprowadzania inwentaryzacji muzealiów. 4. Zakończenie i rozliczenie do końca 2016r. inwentaryzacji muzealiów w Dziale Kultur Pozaeuropejskich i Dziale Archeologii. 5. Wdrożenie procedury wyjść prywatnych w godzinach służbowych, czytelne wypełnianie poszczególnych pozycji w ewidencji. 6. Dostosowanie zapisów Regulaminu Pracy w zakresie wyjść prywatnych w godzinach służbowych oraz pracy w godzinach nadliczbowych do odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy. 7. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie rozliczania rachunków kosztów podróży służbowych.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WBiOIN 20.04.2016 1.Kontrola realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego. 2. Kontrola realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Brak zaleceń.
6. Auxilium Audyt 08.04-20.05.2016 Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.  
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 19.05.2016 Przestrzeganie przepisów prawa sanitarnego w zakresie higieny pracy  
8. Archiwum Państwowe w Szczecinie 24.06.2016 Kontrola przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwaliach 1. Wprowadzić do stosowania normatywy kancelaryjno-archiwalne. 2. Uporządkować i sporządzić pełną ewidencję dokumentacji przechowywanej w komórkach organizacyjnych Muzeum, których dokumentacja nie jest przekazywana do archiwum zakładowego. Kompletną ewidencję przekazać do tut. Archiwum.
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01.07 - 01.08.2016 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień oraz wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 1. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłacania zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego. 2. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie naliczania składek na Fundusz Pracy od przychodów ubezpieczonych, którzy ukończyli wiek 55 lat - kobiety, 60 lat - mężczyźni.
10. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN 23.08-24.08.2016 Kontrola nieruchomości znajdujących się we władaniu MNS Bez zaleceń.
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 21.10.2016 Przestrzeganie wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych określonych szczegółowo w przepisach oraztawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Bez zaleceń.
12. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 21.10.2016 Kontrola dokumentacji dot.przekazania środków na wkład własny do zadania sfinansowanego ze środków budżetu Województwa. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania ustalono, że Muzeum Narodowe w Szczecinie przedłoży do dn. 04.11.2016 oświadczenie zawierające zestawienie faktur przedłożonych do refundacji w 2015 roku z uwzględnieniem zmiany dofinansowania zgodnie z aneksem nr 5 do umowy nr WKNiDN-I.MNS/1/2015.
13. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 28.10.2016 Kontrola dokumentacji dot.przekazania środków na wkład własny do zadania sfinansowanego ze środków budżetu Województwa. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania ustalono, że Muzeum Narodowe w Szczecinie przedłoży do dn. 14.11.2016 oświadczenie zawierające zestawienie faktur przedłożonych do refundacji w 2015 roku z uwzględnieniem zmiany dofinansowania zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr WKNiDN-I.MNS/2/2015.
14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 02.11.2016 Bieżący stan sanitarno-porządkowy, gospodarka odpadami, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Bez zaleceń.
15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 08.11.2016 Bieżący stan sanitarno-porządkowy, gospodarka odpadami, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Bez zaleceń.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 302
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 700

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 października 2019 16:22 Brak Michał Dłużak