gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2017 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 8.02-21.02.2017 Kontrola warunków pracy Drobne prace remontowe (pomalowanie ścian). Wprowadzenie zapisów odnośnie przydziału odzieży i obuwia roboczego
2. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 14.03-25.04.2017 Prawna ochrona pracy, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy Uszczelnienie bramy segmentowej w CDP; przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w CDP; reorganizacja stanowiska pracy w Sali nr 15; ocena ryzyka zawodowego na stanowisku opiekuna ekspozycji w CDP.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 27.04.2017 Kontrola dokumentacji zadania: Uchwała Zarządu WZ Nr 189/16 z 9.02.2016; 770/16 z 30.05.2016 Bez zaleceń.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 28.04.2017 Kontrola dokumentacji zadania: Uchwała Zarządu Nr 1256/16 z 1.08.16; 1468/16 z 13.09.2016; 1645/16 z 18.10.16 Bez zaleceń.
5. Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Działoszewska 28.04-24.05.2017 Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Bez zaleceń.
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 31.05-08.06.2017 Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy, sposoby przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego. Wprowadzenie zapisów odnośnie przydziału odzieży i obuwia sportowego. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy w Dziale Konserwacji Zbiorów.
7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 14.07.2017 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji dotyczącej przydziału odzieży i obuwia roboczego Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy. Zapewnienie spójności pomiędzy zarządzeniem 26/2003 z 27.01.2003 r. MNS z indywidualnymi kartami przydziału. Wykonanie pmiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Inwestycji i Nieruchomości 18.09.2017 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli z dnia 23.08.2016 r.; sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książek obiektu budowlanego; sprawdzenie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów; sprawdzenie aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz warunków ewakuacji; sprawdzenie ważności przeglądów i urządzeń przeciwpożarowych; sprawdzenie wydanych decyzji, zaleceń i nakazów oraz ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych; wizja lokalna nieruchomości. Przeprowadzenie przeglądu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądu technicznego drzwi i ppoż. - we wszystkich obiektach.
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 13.10.2017 Kontrola należytego stanu porządkowego MNS przy ul. Wały Chrobrego 3 i pl. Solidarności 1 Bez zaleceń.
10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 25-26.10.2017 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji dotyczącej przydziału odzieży i obuwia roboczego. Kontrola warunków pracy ul. Mściwoja IIB Bez zaleceń.
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 26.10.2017-02.11.2017 Kontrola warunków pracy w Oddziale Muzeum Historii Szczecina Wykonanie i przedstawienie do wglądu wyników pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy do 28.02.2018 r.
12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 15.11.2017 Kontrola stanu sanitarno-porządkowego oraz sanitarno-technicznego, gospodarki odpadami, przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kontrolowane budynki przy ul.: Staromłyńskiej 1, Staromłyńskiej 27, ks. Mściwoja 8. Bez zaleceń.
13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 21.11-27.11.2017 Kontrola warunków pracy w Oddziale Centrum Dialogu Przełomy Uzupełnienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekuna ekspozycji o informacje dot. klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju stopnia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego i o zagrożenia związane z wypadkami komunikacyjnymi.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 303
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 741

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 października 2019 16:24 Brak Michał Dłużak