gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2019 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 04.01.2019 Kontrola sprawdzajaca wykonanie decyzji PS.HP.421.161.2018 Bez zaleceń.
2. Archiwum Państwowe w Szczecinie 06.03-07.03.2019 Postępowanie z materiaŁami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną

1. Należy przekazać do archiwum zakładowego dokumentację spraw zakończonych z komórek organizacyjnych MNS;

2. Przeprowadzenie konserwacji zanieczyszczonej dokumentacji "Materiałów Zachodniopomorskich"

3. Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, Biuro Kontroli Wewnętrznej 25.03-03.05.2019 Ocena wywiązywania się w zakresie powierzenia wykonywania zadań służby BHP oraz prowadzenia wymaganych szkoleń oraz kontrola realizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wnioskow Bez zaleceń.
4. Najwyższa Izba Kontroli 28.03.2019 Prowadzenie działalności kulturalnej oraz wydatkowanie środków publicznych na działalność instytucji kultury

1. Terminowe rozliczanie dotacji celowych; 2. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 28.05-31.05.2019 Kontrola dokumentacji zadań: dotacja celowa na realizację zadania pn. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza oraz dotacja celowa na realizację zadania pn. "Konserwatorskie Niebo- zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji MNS" Bez zaleceń.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 03.06-07.06.2019 Kontrola dokumentacji zadań: dotacja celowa dla MNS na sfinansowanie 52% wydatków kwalifikowalnych zw. z realizacją projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" i dotacja celowa na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz dotacja celowa na pokrycie wydatków zw. z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budową Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie Bez zaleceń.
7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 03.06-07.06.2019 Kontrola dokumentacji zadań: dotacja celowa na pokrycie wydatków zw. z wykonaniem dokumentacji projektu budowlanego oraz otrzymaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie oraz dotacja celowa na stworzenie strony internetowej MNS - Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych Bez zaleceń.
8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 06.06-11.07.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych Staromłyńska 1 Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości m.in. składowanie materiałów palnych, system sygnalizacji pożarowej oraz nieprawidłowołci dot. instrukcji bezpieczełstwa pożarowego
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 11.06-18.06.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych - Ratusz Staromiejski  
10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 18.06-25.06.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych - Wały Chrobrego 3  
11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 18.06-25.06.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych- Muzeum Tradycji Regionalnych  
12. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN 14.08.2019 Kontrola nieruchomości, prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów Należy na bieżąco usuwać usterki stwierdzone podczas kontroli
13. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 08.10.2019 Kontrola obiektu Waly Chrobrego 3 Bez zaleceń.
14. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 08.10.2019 Kontrola obiektu MNS-CDP Bez zaleceń.
15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 17.12.2019 Stan sanitarno-higieniczny, gospodarka odpadami, przestrzeganie przepisow ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wyrobów tytoniowych Bez zaleceń.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 319
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 761

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
poniedziałek, 10 lutego 2020 15:34 Brak Michał Dłużak
poniedziałek, 10 lutego 2020 15:34 Brak Michał Dłużak